وتفیکس ،افزاینده چسبندگی و ضد عریان شدگی مصالح در آسفالت گرم (Adhesion Promoter):
افزایش قیمت قیر ، کاهش کیفیت آن با توجه به پیشرفت فن اوری پالایش نفت خام سنگین که باعث کاهش کیفیت VB (ماده اولیه تولید قیر) شده و مشکلاتی نظیر قیر زدگی ،هوازدگی و اکسیده شدن قیر ، کنده شدن قیراز مصالح در آسفالت ،استفاده از افزودنی های افزایش کیفیت قیر در کارخانجات آسفالت گرم را ضروری ساخته است.افزودنی وتفیکس تولید شرکت اگزونوبل سوید با بیش از 5 سال سابقه استفاده در ایران و با قیمت مناسب، میزان مصرف کم به عنوان کاهنده پدیده عریان شدگی و جدا شدن شدن قیر از مصالح و افزاینده دوام و عمر رویه اسفالتی میباشد.چسبندگی قیر در حالت فعلی به مصالح دراسفالت گرم دارای 2 دلیل اصلی میباشد:
  ● وجود ترکیبات اشباع نشده در قیر که دارای چسبندگی اندکی است.
   ● حرارت زیاد مصالح سنگی درخشک کن (Dryer) که باعث افزایش ضریب پذیرش وچسبندگی قیر داغ به سطح جانبی مصالح (حالت مشابه کشش موینگی-اسمزی در خلل و فرج بسیار ریز سطح مصالح سنگی) میشود.
این درحالیست که مصالح دارای بار ذره ای بوده و در مقابل قیر تقریبا بدون بار و یا با میزان pH (بار ذره ای) غیر موثر است.بدین معنی که:
  ● مصالح سیلیسی و کوارتزی دارای بار منفی
  ● مصالح آهکی و دولومیتی دارای بار مثبت
یا ترکیبی از هر دو نوع مصالح در تولید آسفالت گرم استفاده میشود.بنابراین وتفیکس با یونیزه کردن قیر و افزایش فشار هیدرواستاتیکی میل به جذب به مصالح و ایجاد پیوند (Bond) مثبت و منفی را افزایش داده که این فرایند باعث جلوگیری از نفوذ آب (کاهش جذب آب مصالح)وماندگاری بیشتر قیر روی مصالح (که در نتیجه عدم تاثیر پذیری و کنده شدن قیر از مصالح ناشی از تبخیر و تصعید آب بین قیر و مصالح) و در نتیجه دوام روی آسفالتی وکاهش عریان شدگی (Stripping) و در انواع مناسب با توجه به نوع مصالح در اختیار شماست.استفاده از وتفیکس که به میزان بسیار کم 2-5 کیلوگرم در هر تن قیر بوده و هیچگونه تغییری در طرح اختلاط ، روش پخت اسفالت پدید نمی آورد در عین حال باعث افزایش چسبندگی ( اساس آزمایش T283) تا 95% خواهد شد.