قیر امولسیون کاتیونیک بیتو پرایم (Prime Coat):
بیتو پرابم، اندود نفوذی و یا Prime Coat(پرایمکت) بین لایه بیس و بیندر (آسفالت) پخش شده و برای چسبندگی بهتر لایه آسفالتی و غیر آسفالتی ، ضد آب کردن و پر کردن فضاهای خالی و ریز روی بیس استفاده شده دمای محیط به هنگام پخش بالای 20 درجه سانتیگراد بوده ترجیحا از عبور ترافیک جلوگیری شده و پس از شکست قیر امولسیون که حداکثر تا 6 ساعت پس از پخش اتفاق محقق میشود ، پخش آسفالت صورت پذیرد.

نوع قیر امولسیون

میزان پخش در متر مربع

دمای قیر امولسیون به هنگام پخش

درصد قیر

CSS1-SS1

800-1400 گرم

40-70 درجه سانتیگراد

55-60% وزن قیر امولسیون

به هنگام استفاده از بیتو پرایم توجه به نکات زیر بسیار ضرورت دارد:
● عدم پخش بیتوپرایم در هوای محیطی زیر 10 درجه سانتیگراد (در این حالت سرما زیر کار باعث شکست و ورقه ای شدن قیر امولسیون قبل از تکمیل فرایند نفوذ و شکست خواهد شد)
● گرم کردن بیتوپرایم در زمستان تا 70 درجه سانتیگراد (با توجه به نوع مشعل خور قیر پاش ، حداکثر دما 50 درجه پیشنهاد میشود زیرا چنانچه مشعل خور بصورت مستقیم بوده و قیر پاش فاقد لوله 2 پوش باشد، دما کنار مخزن قیر پاش با لوله آتشخوار در وسط قیر پاش حدود 20 درجه سانتیگراد اختلاف دارد)
● پخش بیتوپرایم بین ساعت 10-14 در زمستان (نور مستقیم خورشید در ساعات میانی روز باعث گرم شدگی سطح زیر کارمیشود)
● عدم پخش بیتوپرایم به هنگام بارش باران که باعث شکست سریع امولسیون قبل از تشکیل فیلم قیر و نفوذ خواهد شد.(وجود رطوبت در سطح در صورت عدم جمع شدگی آب ایرادی ندارد)
● کوبیدگی و نداشتن خاک روی بیس بسیار اهمیت داشته زیرا هر 2 باعث شکست قیر امولسیون و بلند شدن (ورقه ای شدن) میشود.
● عبور ترافیک عبوری قبل از شکست و تشکیل فیلم قیر باعث چسبیدن قیر به لاستیک و انتقال آن به معابر شهری شده که پس از سفت شدن بروی جاده قابل تشخیص بوده ومحو آن بسیار سخت خواهد بود در حالیکه قیر محلول MC250 بدلیل داشتن نفت بصورت دست انداز در نیامده و با گرم شدن هوا و عبور ترافیک از بین میرود.بنابراین در محیط های شهری و در صورت عدم امکان کنترل ترافیک از بیتوپرایم استفاده ننمایید.
● روش هایی نظیر رقیق کردن قیر امولسیون ، گرفتن باد بروی سطح قبل از پخش ، توقف ترافیک عبوری ، آبپاشی به میزان کم جهت کنترل اثر منفی گرد و غبار ، و مضرس کردن سطح بیس باعث بهبود کیفیت پخش خواهد شد.