قیر امولسیون کاتیونیک بیتوکت (Seal Coat):
امولسیون بیتوکت (سیلکت)به عنوان پوشش آب بند روی سطح آسفالتی بکار رفته و از انواع روش های آسفات حفاظتی میباشد نگهداری و ترمیم در نگاه اول برای اصلاح فرم ظاهری رویه آسفالتی با ایجاد رنگ سیاه و یکنواخت انجام میشود.امولسیون بیتوکت باعث کاهش سرعت هوازدگی رویه آسفالتی شده و از روشهای افزایش دوام رویه آسفالتی میباشد.امولسیون بیتوکت در انواع SS-1,SS-1h,CSS-1ویا CSS-1hتولید شده و برای افزایش ماندگاری که ممکن است بواسطه ترافیک و گرم شدن هوا آسیب ببیند و همچنین افزایش اصطکاک سطح ، ماسه شکسته با میزان پخش 0.5 تا 0.8 کیلیوگرم بعد از پخش امولسیون بیتوکت استفاده میشود.در برخی موارد در خلاف زاویه پخش اول ، مجددا ماسه پخش شده که یکنواختی و پوشش آب بندی بصورت کامل تامین شود.
میزان پاشش نامناسب امولسیون بیتوکت باعث قیرزدگی و در نتیجه لیزی سطح و ایجاد شرایط خطرناک بخصوص در شرایط بارانی میشود.همچنین میزان پخش نامناسب مصالح یا فشار بخار آب از سطح زیرین باعث عریان شدگی و نفوذ قیر بروی سطح میشود.بنابراین امولسیون بیتوکت با درصد قیر،مواد افزاینده چسبندگی و در صد شکست خوب به همراه محاسبه دقیق میزان پخش امولسیون بیتوکت و مصالح دوام رویه آسفالتی را بدنبال دارد.در سالیان گذشته امولسیون بیتوکت تولیدی این شرکت در شبکه راههای کشور نظیر استان اصفهان و قم مورد استفاده قرارگرفته است.