قیر امولسیون کاتیونیک بیتوچیپ (Chip Seal):
امولسیون بیتوچیپ برای استفاده در راه های روستایی ، لکه گیری به روش آسفالت سطحی (Surface treatment یا Chip seal) میباشد.آسفالت سطحی بصورت کلی پخش قیر(حدود 1800 تا 2500 گرم در متر مربع) و با فاصله بسیار اندک پس از آن مصالح شکسته (حدود 11 تا 15 کیلوگرم در متر مربع ) و استفاده از غلطک لاستیکی ( برای جلوگیری از شکستگی مجدد و کاهش کیفیت آسفالت) پس از آن بوده که بصورت تک لایه ، دو لایه ( راه با ترافیک بیشتر و نیاز به کاهش صدا) ، ساندویجی (Racked in) ویا با استفاده از یک لایه بیتوپرایم (وقتی زیرسازی آسفالت نیست) اجرا میشود.
با توجه به لزوم کنترل ویسکوزیته ، چسبندگی انواع بیتوچیپ برای استفاده در آسفالت سطحی با درصد قیر 65-69% که بعضا نیاز به اضافه کردن پلیمر را دارد از سال 1387 تولید و عرضه شده است.عوامل مختلفی نظیر میزان ترافیک ، نوع سنگدانه ها ، شرایط اقلیمی در تعیین فرمول تولیدی بیتوچیپ و میزان استفاده موثر است.