ضد یخ بتن ساختار:
ماده ای آماده جهت بتن ریزی در سرما تا 15_ درجه سانتی گراد. ضد یخ عاملی برای بالا بردن هیدراسیون سیمان در سرما بوده و از یخ زدن بتن جلوگیری می نماید.
مزایا:  افزایش سرعت گیرش اولیه بتن
کاهش نقطه انجماد بتن
افزیش حرارت زایی بتن
سازگاری با تمام پیگمت های سیمان
کاربرد: بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان تا 15_ درجه سانتی گراد
بتن ریزی در شرایطی که افت ناگهانی دما قابل پیش بینی باشد.سوپر هوازای بتن ساختار:
افزودنی جهت تولید حباب های میکروسکوپی هوا که به صورت کنترل شده در بتن ایجاد و باعث کاهش نفوذ پذیری و افزایش عمر بتن در برابر سیکل های پی در پی یخ و ذوب می گردد.
کاربرد: بتن هایی که در مجاورت سیکل های یخ و ذوب قراردارند نظیر کانال های آب پیاده رو ها و بزرگ راه ها
بتن سردخانه ها
جداول بتنی عرشه پل ها
بتن ریزی اسکله ها و شبکه های آبیاری
مزایا: افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل های یخ و ذوب
کاهش نفوذ پذیری بتن و کاهش طول لوله های موئین
جلوگیری از جداشدگی شن و ماسه  (ایجاد بتن خمیری)
جلوگیری از اب انداختن بتن
سازگاری با تمام تیپ های بتن سیمان
پایداری بالای حباب های هوای تولید شده
ضد یخ بتن ملات:
ماده ای آماده جهت اجرای بتن های غیر مسلح  (ملات ) در هوای سرد تا10_ درجه سانتی گراد می باشد
مزایا:
اجرای بتن های غیر مسلح (ملات ها)در هوای سرد و یخبندان
قابلیت اجرا تا 10_ درجه سانتی گراد
سازگاری با تمام تیپ های سیمان به جز تیپ 5
کاربرد
اجرای انواع ملات ها (سنگ کاری، دیوار چینی و….) در هوای سرد
اجرای ملات در شرایطی که امکان کاهش سریع دما وجود دارد