قیر بیتوکات (Cutback):
قیر بیتوکات که از ترکیب انواع حلال نفتی مانند نفت سفید با قیر و جهت تبدیل قیر به قیر محلول تولید شده که در فرآیند استفاده حلال نفتی تبخیر و لایه قیری برای ایجاد چسبندگی ، نفوذ و ایجاد لایه اب بند باقی مانده ونوع معروف به MC250 یا قیر شل سابقا در ایران و در بخش اسفالت شامل روسازی (چسباننده بین دو لایه اسفالتی – Tack Coat) ،آسفالت سرد (Roadmix) وزیرسازی (چسباننده لایه آسفالتی و خاکی –Prime Coat) استفاده میشده است.نفت سفید موجود در MC250 باعث افزایش خاصیت ترمیم شوندگی قیر ، نفوذ بهتر در مصارف زیرسازی (پرایمکت) شده و درعین حال باعث افزایش مخاطرات زیست محیطی ، قیمت بالا و هزینه گرم کردن به هنگام تخلیه و استفاده در مقایسه با انواع امولسیون های پایه ابی میباشد.قیر بیتوکات تولیدی این شرکت در انواع MC30,MC70,MC250,MC800 وMC3000 که دارای درصد مختلف حلال میباشد تولید و عرضه میشود.استفاده از انواع بیتوکات با توجه به شرایط نظیر زیر سازی (دانه بندی پیوسته با فضای خالی کم ، دانه بندی باز و درصد خاک ) مختلف خواهد بود. استفاده از بیتوکات در زیرسازی (پرایمکت) در ایران بیشتر مورد توجه است.