حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی قیر،آسفالت،عایقها و ماشین آلات

هفتمین نمایشگاه قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات حضور فعال شرکت توسعه ساختار محیط در هفتمین نمایشگاه بین المللی قیر،