هفتمین نمایشگاه قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات

حضور فعال شرکت توسعه ساختار محیط در هفتمین نمایشگاه بین المللی قیر،آسفالت،عایقها و ماشین آلات در محل دائمی نمایشگاه های بین اللملی